SEATBELT CONSULTING S.R.L.

Aprobat:

DIRECTOR GENERAL

SORIN UNGUREANU

Data întocmirii:

29.10.2023

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP DE eLEARNING

 

DEPARTAMENT SSM

 

 

 

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL ACCESĂRII PLATFORMEI DE eLEARNING

 

Această Notificare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de accesare platforme eLearning dezvoltate de Societatea Seatbelt („Notificarea”) are rolul de a informa utilizatorii platformelor eLearning Plus și eLearning Premium dezvoltate de către societatea Seatbelt Consulting SRL, o societate organizată și funcționând în conformitate cu legislația din Romania, având sediul în București, Strada Muniției, nr. 5, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7094/2011, CUI RO28607739 („Societatea” sau „Seatbelt”), cu privire operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite de legislația relevantă în materie, incluzând Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 – denumit în continuare „GDPR”) efectuate de catre Societate, în considerarea calității acesteia de operator de date cu caracter personal.

Pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor privind modul în care sunt Datele cu Caracter Personal utilizate în cadrul platformelor de instruire, exemplificăm mai jos categoriile de date utilizate, sursa datelor, scopul în care aceste date sunt prelucrate, care este baza legală pentru prelucrarea lor și care este perioada pe durata căreia datele vor fi utilizate.

 

(1)   Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul eLearning

 

Categorii de date

(A)

Sursă Date

(B)

Scopul prelucrării (C)

Temei legal (D)

Durată retenție (E)

Date identificare (nume, prenume)  

Direct de la angajat/ De la angajator (client Seatbelt)

Identificarea persoanei pentru instruire SSM-SU, PSI

Obligație legală Legea 319/2016, Art 7(i).

Încetare raporturi muncă ale angajatului

ID-uri teste parcurse

De la angajat prin interacțiunea cu platforma de eLearning

Funcționalitate platformă (arhivare doc)

Interes legitim

Încetare raporturi muncă ale angajatului

Detalii cont (username, password)

Direct de la angajat/de la angajator

Facilitare acces platormă

Interes legitim

Încetare raporturi muncă ale angajatului

Date privind programul de instruire SSM, SU, PSI (certificate instruiri parcurse, situație certificări alocate în vederea parcurgerii, log parcurgere instruiri).

De la angajat prin interacțiunea cu platforma de eLearning

Probare parcurgere instructaje

Obligație legală Legea 319/2016, Art 7(i).

Încetare raporturi muncă ale angajatului

 

(5) Dezvăluirea Datelor cu Caracter Personal

Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi divulgate în cadrul Societății doar către persoanele de conducere și către alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. cu Caracter Personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate în Secțiunea (1) Coloana C și  Secțiunea (2) Coloana C de mai sus sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă. + (semnatura electronică)

Societatea poate, de asemenea, să prezinte sau să acorde acces la Datele dvs. cu Caracter Personal unor terțe părți care furnizează servicii de suport IT sau servicii tehnice și organizaționale în legătură cu activitățile legate de platformele de eLearning. Societatea va exercita o diligență adecvată în selectarea furnizorilor terți de servicii și va solicita ca acești furnizori să mențină măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele personale și pentru a le procesa în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Societatea poate, de asemenea, să dezvăluie Datele dvs. cu Caracter Personal autorităților, după cum este necesar sau permis de prevederile legale, consultanților, în legătură cu operațiuni extraordinare de afaceri (de exemplu, în cazul unor fuziuni, achiziții și altele asemenea) și/sau instanțelor. Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi divulgate unor astfel de terți doar în măsura în care este necesar în legătură cu executarea contractelor, cu activitățile Societății și/sau cu scopurile enumerate în Secțiunea (1) Coloana C și  Secțiunea (2) Coloana C de mai sus, asa cum este permis de consimțământul angajatului (dacă se aplică) sau altfel autorizat, cerut sau permis de lege.

 

(6) Transferul Datelor cu Caracter Personal în afara UE sau SEE

Societatea nu va transmite datele mele cu caracter personal către niciun destinatar aflat în afara Uniunii Europene.

 

(7) Temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Obligațiile Societății și obligațiile contractuale și/sau legale ale acesteia, interesele sale legitime și/sau necesitatea de a încheia sau de a executa un contract, în conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor, constituie temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrise în prezenta comunicare.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părti includ cerințele noastre de a utiliza datele dvs. personale în litigii, investigații, anchete ale autorităților sau în alte scopuri legale sau de reglementare care implică Societatea.

 

(8) Securitatea datelor

Societatea menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja Datele cu Caracter Personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

 

(9) Durata prelucrării/ stocării Datelor cu Caracter Personal

Intenționăm să păstrăm Datele dvs. cu Caracter Personal exacte și actualizate. De asemenea, ne străduim să păstrăm Datele dvs. cu Caracter Personal nu mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta comunicare sau decât cele impuse de lege.

În acest sens, vă informăm că Societatea păstrează Datele dvs. cu Caracter Personal pe întreaga durată a contractului dvs. de muncă sau de altă natură încheiat cu Societatea precum și o perioadă de 2 ani de la data cercetării accidentelor de muncă, datele fiind ulterior arhivate până la încetarea raporturilor contractuale între Societatea noastră și Societatea dvs. Angajatoare (închidere contract comercial persoane juridice). În cazul în care ați fost implicat pe perioada angajării într-un accident de muncă, indiferent de natura sa, datele dvs. cu caracter personal cuprinse în dosarul de accidentare vor și reținute conform criteriilor expuse anterior.

Cu toate acestea, documentele legale corelate cu încetarea raportului de muncă/ colaborare vor fi păstrate atât timp cât o astfel de încetare poate fi contestată iar Datele dvs. cu Caracter Personal care sunt necesare în legatură cu anumite drepturi de care dvs. beneficiați (cum ar fi: beneficiile de pensionare anticipată, invaliditate sau altele) vor fi păstrate atâta timp cât este necesar, conform legii, pentru a asigura exercitarea acestor drepturi.

 

(10) Drepturile dvs. în ceea ce privesc Datele cu Caracter Personal

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privesc Datele cu Caracter Personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate în Secțiunea (12) de mai jos:

(a) Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);

(b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu Caracter Personal, însemnând dreptul dumneavoastră de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete. De asemenea, dreptul la ștergerea Datelor dvs. cu Caracter Personal poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării, situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare, situația în care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.

 

(c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor (restricționarea se va aplica atât timp cât este necesar Societății să verifice acuratețea Datelor cu Caracter Personal); (ii) prelucrarea este ilegală și dvs. vă opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Societatea nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopurile mai sus menționate, dar dvs. solicitați Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau (iv) dvs. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Societatea verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra drepturilor dvs.;

 

(d) Dreptul de a va opune prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a va opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Societății sau ale unei terțe părți, inclusiv în cazul activităților de profilare bazate pe acest temei ori (ii) în măsura în care este aplicabil, este realizată în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;

(e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;

(f) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul dvs. de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente în baza de date a Societății către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe un contract și este efectuată prin mijloace automate;

(g) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

 

(11) Modificări ale Notificării

Dacă ne schimbăm substanțial practicile privind Datele cu Caracter Personal sau această Notificare, vom emite o Notificare revizuită și/sau vom lua alte măsuri pentru a vă notifica cu privire la modificări, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

(12) Ofițerul de Protecția Datelor

În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Societatea a desemnat un Ofițer de Protecția Datelor (denumit și DPO sau Data Protection Officer).

Detaliile de contact ale acestuia sunt următoarele:

Email: dpo@seatbelt.ro

Adresa: București, Strada Muniției, nr. 5, Sector 6

 

(13) Întrebări sau solicitări

Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare sau doriti (i) să accesați sau să revizuiți Datele dvs. cu Caracter Personal sau să aflați mai multe informații în legătură cu acestea sau (ii) să faceți alt tip de solicitare legată de Datele dvs. cu Caracter Personal, vă rugăm să ne contactați prin datele menționate anterior.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search